Được đăng bởi khách

Vĩnh Phúc yêu cầu giải ngân hết vốn đầu tư công, tạo việc làm cho người lao động

thời gian đăng bài:2023-11-04 06:23:13

Ngày 7/12,ĩnhPhúcyêucầugiảingânhếtvốnđầutưcôngtạoviệclàmchongườilaođộ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 22 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã điểm lại các điểm sáng và chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, nhất là những khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải… theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thành các báo cáo, tờ trình, bảo đảm chất lượng, sát với thực tế và có tính khả thi cao trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường năng lực phân tích dự báo, nắm chắc tình hình để kịp thời có các giải pháp phù hợp, hiệu quả với các vấn đề mới phát sinh.

Các đơn vị, địa phương rà soát lại toàn bộ tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu khó đạt; từ đó, xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể, có tính đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở mức cao nhất, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong quý I/2024.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các khu công nghiệp được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2023. Tập trung giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Khẩn trương tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025, không để xảy ra tình trạng phê duyệt nhưng không cân đối được nguồn.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu các các cấp, ngành, địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích, đối tượng, trình tự, thủ tục và tính hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hiện thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong quản lý kinh tế - xã hội.

Ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư. Hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc chậm nhất trong tháng 2/2024; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 cấp huyện chậm nhất trong tháng 3/2024; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất và Kế hoạch xác định giá đất năm 2024 của cấp huyện chậm nhất trong tháng 2/2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh;Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh;Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì hội nghị.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tập trung các vào lĩnh vực nóng, nhạy cảm, các lĩnh vực còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về Tờ trình việc ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đến năm 2030; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm rõ các vấn đề đã nêu, hoàn thiện các đề án và báo cáo Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào Tờ trình ban hành 04 Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tờ trình về báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết